Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
 
A. Przesyłki Kurierskie
   Krajowe i Zagraniczne

Wysyłamy paczki w kraju jak również za granicę - tanie przesyłki kurierskie Śląsk

B. Proste nadawanie paczek

Nadawać paczki można przez naszą stronę lub osobiście w naszym punkcie.

C. Bez ukrytych kosztów

Opłata paliwowa i drogowa w cenie przesyłki!

Proste i wygodne nadawanie przesyłek.
Bez żadnych umów!

Przyjdź

Piekary Śląskie
ul. Bytomska 133

Napisz

kurier@caro-net.pl

Zadzwoń

+48 518-190-241
+48 537 267 452

Regulamin

 

 Regulamin poniżej oznacza zasady świadczenia usług w ramach serwisu kurier.caro-net.pl

prowadzonego przez CARO-NET

 

 

 

Art. 1. Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę:
Caro-Net Grzegorz Kaleja, ul. Bytomska 160, 41-940 Piekary Śląskie, 
REGON: 241810465, NIP: 498-024-36-46,
zwaną dalej Operatorem.

2. Operator świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, rozumieć należy następująco:

Klient – podmiot zarejestrowany w serwisie kurier.caro-net.pl i zlecający usługę Operatorowi.
Nadawca – podmiot fizycznie przekazujący przesyłkę Przewoźnikowi.
Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska.
List przewozowy – dokument dostarczony elektronicznie przez Operatora jako dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem, Operatorem i Przewoźnikiem. Operator będzie dostarczał Klientowi listy przewozowe drogą elektroniczną. Klient zobowiązuje się do wydrukowania takiego listu i odpowiedniego przymocowania go do przesyłki.
Zlecenie Operatorowi wykonania usługi przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika określonego przez Operatora.
COD – usługa dodatkowa pobrania gotówki od odbiorcy przesyłki w obrocie krajowym (ang. Cash On Delivery).
Operator płatności - zewnętrzny podmiot realizujący szybkie płatności internetowe:
DotPay.pl, regulamin dostępny pod adresem http://dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay

4. Z przewozu wyłączone są

rzeczy których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
zwierzęta o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.1997 Nr.111 poz.724)
zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
inne rzeczy zamieszczone w regulaminie Przewoźnika – firmy K-EX Spółka z o. o. lub innych Przewoźników określonych przez Operatora.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień Przewoźnik może odmówić wykonania usługi.

6. Klient ponosi wobec Operatora i osób trzecich odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia przez Nadawcę postanowień zawartych w pkt.4 niniejszego regulaminu.

7. Nadawca jest odpowiedzialny za właściwe opakowanie przesyłki a w szczególności za:

opakowanie przesyłki w sposób umiemożliwiający dostęp do zawartości osobom trzecim;
zabezpieczenie przesyłki przed przemieszczaniem się wewnątrz opakowania.

 

Art. 2. Rejestracja i zamawianie usług.

1. Operator poprzez stronę internetową kurier.caro-net.pl udostępnia Klientowi usługi oferowane przez Przewoźników.

2. Operator ma prawo do odrzucenia wniosku o podpisanie umowy z Klientem bez podania przyczyny. Operator ma również prawo do wyłączenia możliwości korzystania z usług poszczególnych firm kurierskich, w przypadku gdy Klient nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu i/lub regulaminu danego Przewoźnika. O wyłączeniu możliwości korzystania z usług Przewoźnika, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany w Umowie, w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym wyłączeniem.

3. W trakcie procesu rejestracji, Klient tworzy hasło niezbędne do logowania do konta głównego w serwisie kurier.caro-net.pl. Przy logowaniu do konta głównego korzystamy z adresu e-mail podanego przy rejestracji.

4. Klient zobowiązany jest zachować utworzone hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta głównego traktuje się jak zamówione przez Klienta.

5. Klient może zlecać realizację usługi poprzez witrynę kurier.caro-net.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zlecenia otrzymane przez Operatora po godzinie 11:00 w dni robocze oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy realizowane będą następnego dnia roboczego.

Przez realizację usługi rozumie się zamówienie odbioru przesyłki przez Przewoźnika i wysłanie do Klienta listu przewozowego.

6. Poprzez zadeklarowanie wartości przesyłki Klient zleca ubezpieczenie przesyłki do wysokości podanej kwoty. Za ubezpieczenie przesyłki pobierana jest opłata w wysokości określonej w umowie. 

7. Przesyłki z usługą COD podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu do kwoty wartości pobrania.

8. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania przesyłki (zgodnie z pkt.7. Art.1. niniejszego regulaminu)

9. W przypadku zadeklarowania wagi lub wymiarów niezgodnych z rzeczywistością Operator zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy opłatą naliczoną a opłata należną po zweryfikowaniu wagi lub wymiarów, w szczególności opłatą dodatkową zgodną z opłatą podaną w cenniku za weryfikację wagi lub wymiarów przesyłki wykonaną przez Przewoźnika.

 

Art. 3. Realizacja usług.

1. Operator wysyła zlecenie realizacji usługi do właściwego oddziału Przewoźnika po otrzymaniu od Klienta zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. W przypadku gdy Klient podpisał z Operatorem umowę na świadczenie usług z odroczoną formą płatności, zlecenie realizowane jest po otrzymaniu zamówienia.

2. List przewozowy będący warunkiem odebrania przesyłki przez Przewoźnika, Klient otrzymuję drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, niezwłocznie po zaksięgowanuiu wpłaty na koncie Operatora, lub w trybie skróconym zgodnie z pkt.1. Art. 3. W przypadku gdy Klient podpisał z Operatorem umowę na świadczenie usług, list przewozowy przekazywany jest Klientowi niezwłocznie po przyjęciu zlecenia przez Przewoźnika. Klient jest zobowiązany do wydrukowania otrzymanych dokumentów i oznaczenia przesyłki poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego.

3. Data i godzina odbioru przesyłki uzależniona jest od godziny złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty oraz kodu pocztowego dla którego zamawiany jest odbiór przesyłki. W związku z tym odbiór przesyłki może nastąpić w dniu zamówienia lub następnego dnia roboczego. Przesunięcie odbioru na następny dzień roboczy może nastąpić również w przypadku nadania dużej ilości przesyłek.

4. W usługach standardowych planowany (lecz nie gwarantowany) termin realizacji usługi to następny dzień roboczy, natomiast w standardowych przesyłkach paletowych to dwa dni robocze. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie doręczona do Odbiorcy piątego dnia roboczego następującego po dniu jej nadania, Klient ma prawo zainicjować procedurę reklamacyjną zgodnie z pkt.5. Art.4. niniejszego regulaminu.

5. W przypadku usług COD Standard lub COD Express wartość pobrania jest przekazywana na konto wskazane przez Klienta bezpośrednio przez Przewoźnika w ciągu 5 lub 21 dni roboczych w zależności od wybranej usługi. Pominięcie platformy kurier.caro-net.pl ma na celu zminimalizowanie czasu oczekiwania przez Klienta na uznanie Jego rachunku bankowego.

6. Jeżeli klient zdecyduje, że zamówienie z jakiegoś względu nie może być zrealizowane to zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na adres kurier@caro-net.pl w temacie wiadomości wpisując : Anulacja przesyłki nr. podając numer zlecenia. Anulowanie złożonego zlecenia przez Klienta skutkuje obciążeniem Go kwotą 10,00 PLN netto tytułem opłaty manipulacyjnej, która to kwota jest potrącana z kwoty wpłaconej przez Klienta na poczet usługi. Zwrot płatności za usługę, pomniejszony o opłatę manipulacyjną zostanie dokonany w ciągu 1 dnia roboczego od daty anulacji zlecenia. W przypadku gdy Klient podpisał z Operatorem umowę na świadczenie usług z odroczoną formą płatności, opłata manipulacyjna nie ma zastosowania.

7. Dokumenty sprzedażowe za wykonane usługi dla Klientów z umową z odroczonym terminem płatności, będą naliczane i wystawiane przez Operatora w 14-dniowych okresach rozliczeniowych przy czym okres rozliczeniowy nie może przekroczyć miesiąca kalendarzowego, w którym usługa była świadczona. Faktury wysyłane są do Klienta drogą elektroniczną, na wskazany przez Niego w Umowie adres e-mail. Zmiana adresu e-mail przez Klienta w trakcie trwania umowy i nie poinformowanie o tym fakcie Operatora , a tym samym niemożność dostarczenia Klientowi faktury, nie zwalnia Klienta od obowiązku uregulowania kwoty wskazanej na fakturze, w sposób przewidziany w Umowie. Na życzenie Klienta, wystawiamy faktury w formie papierowej, które są wysyłane na adres siedziby Klienta przesyłką kurierską kopertową. Koszt tej wysyłki pokrywa Klient zgodnie z obowiązującym Go cennikiem. Faktury których wystawcą jest Operator mają 7-dniowy termin płatności, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej.

 

Art. 4. Odpowiedzialność Operatora i postępowanie reklamacyjne.

1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.

2. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji.

3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi przez Operatora, nieprawidłowości w pracy platformy kurier.caro-net.pl lub niewykonania zamówionej usługi należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail kurier@caro-net.pl w tytule wiadomosci wpisując : Reklamacja KURIER nr: podając numer listu przewozowego, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zlecenia.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Przewoźnika to 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została przysłana.

5. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania usługi przez Przewoźnika należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kurier@caro-net.pl w tytule wiadomosci wpisując Reklamacja KURIER nr: podając numer listu przewozowego, lub listem poleconym na adres siedziby Operatora.

6. Operator, po sprawdzeniu kompletności dokumentacji przekazuje sprawę Przewoźnikowi który jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni. Operator nie ma możliwości ingerencji bądź wywierania wpływu na Przewoźnika podczas procedury reklamacyjnej.

Osoba składająca reklamację musi ją zgłosić w ciągu:

5 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki przez Odbiorcę - Zapis ten dotyczy ubytków lub uszkodzeń przesyłki nie widocznych podczas przyjmowania przez Odbiorcę przesyłki od kuriera doręczającego;
25 dni kalendarzowych licząc od dnia następujacego po dniu nadania przesyłki - w pozostałych przypadkach.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

dane teleadresowe osoby zgłaszającej reklamację;
oryginał listu przewozowego dla potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu, lub potwierdzenia dostawy;
podpisany protokół szkody;
kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem;
nazwę banku i nr konta, na które ma być przekazana kwota roszczenia;
dokumenty uzasadniające kwotę roszczenia:
innych dokumentów uzasadniających stratę.
kalkulację kosztów wytworzenia;
oryginał lub potwierdzoną kopię faktury VAT;
wykaz załączonych dokumentów.

7. Warunkiem koniecznym dla pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Przewoźnika jest opisanie na liście przewozowym zawartości przesyłki. Dopuszcza się zaznaczenie n-ru faktury VAT na której przewożony towar się znajduje.

8. Odpowiedzialność Przewoźnika za utratę lub zniszczenie przesyłki jest ograniczona zgodnie z pkt.6. Art.2 niniejszego regulaminu, o ile nie zawarto umowy na ubezpieczenie przesyłki.

9. W przypadku zaginięcia przesyłki, Przewoźnik rezerwuje okres 30 dni kalendarzowych na prowadzenie poszukiwań, a po tym czasie przesyłka uznawana jest za zaginioną. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zaginięcia przesyłki. Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu zaginięcia przesyłki należy wszcząć prodedurę reklamacji zgodnie z pkt.5. Art.4 niniejszego regulaminu.

 

Art. 5 Ochrona danych osobowych

1. Operator chroni dane osobowe Klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług zleconych przez Klienta.

 

Art. 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 20.03.2014 roku.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie obowiązywania umowy i zobowiązuje się do poinformowania Klienta o wszelkich zmianach regulaminu na conajmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.kurier.caro-net.pl

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed złożeniem zlecenia. Złożenie zlecenia poprzez www.kurier.caro-net.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Integralną cześcią niniejszego regulaminu jest regulamin Przewoźników określonych przez Operatora, dostępne na ich stronach internetowych.

5. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie sprawy sporne, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Operatora.

7. W przypadku opóźnienia z płatnością należności za wykonane przez Operatora usługi, Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami windykacji należności.

 

Logowanie

Aktualności

Jeśli chcesz wysłać gdzieś swój rower, lub dla kogoś... dobrze pamiętać o odpowiednim zapakowaniu go :)

Z okazji Dnia Dziecka... 

Monitoruj przesyłkę

Wybierz kuriera
Nr przesyłki: